Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Legal Sharks advocaten B.V.

Kerkstraat 57, 5126 GB Gilze, Postbus 126, 5126 ZJ Gilze
Tel. nr. 085 48 48 135
Fax.nr. 0161 45 6970
E-mail: info@legalsharks.nl
Website: www.legalsharks.nl

Artikel 1

Legal Sharks B.V. is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Legal Sharks B.V., hierna te noemen: “de vennootschap of het kantoor”.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de vennootschap en van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten, alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die de cliënt verstrekt aan een of meerdere advocaten en al degenen die voor de advocaten werkzaam zijn. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap.

Artikel 3

De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. De door opdrachtgever verstrekte opdracht wordt geacht aan de vennootschap te zijn verstrekt en door haar te zijn aanvaard, ook indien en voorzover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat een bepaalde persoon of advocaat de opdracht uitvoert. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de advocaat een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid. Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen). De advocaat bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.      

Artikel 4

De vennootschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De vennootschap zal zich inspannen om het door opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken maar garandeert niet dat dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk zal worden behaald. De gecontracteerde advocaat voert zijn/haar werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op hem/haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 5

De opdrachtnemer zal onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp, ofwel een toevoeging. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, verminderd met de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld en door de gecontracteerde advocaat van cliënt is ontvangen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp zie www.rechtsbijstand.nl

Artikel 6

Terzake de door de vennootschap geleverde werkzaamheden en diensten komt haar toe een honorarium en verschotten, te vermeerderen met BTW. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het vooraf door de vennootschap vastgesteld uurtarief. De vennootschap is gerechtigd om een voorschotnota in rekening te brengen. De vennootschap is gerechtigd om eens per jaar eenzijdig de gehanteerde uurtarieven aan te passen, zulks met een maximum van 10% ten opzichte van het gehanteerde uurtarief in het daaraan voorafgaande jaar. Het honorarium zal worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door de gecontracteerde advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief (te vermeerderen met BTW). Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Op verzoek van de cliënt worden tussentijdse urenspecificaties toegezonden.

Artikel 7

De (voorschot)declaraties van de vennootschap dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn vermeld is op de declaratie. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan de vennootschap haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten of beëindigen en is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd met een minimum van 2% per maand. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,–.

Artikel 8

De gezamenlijke aansprakelijkheid van de vennootschap, de bestuurders en de personeelsleden van de vennootschap, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de vennootschap wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de vennootschap komt. In beginsel zijn we verzekerd voor schadegevallen tot een maximum van € 1.000.000,00 per jaar.

Artikel 9

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de vennootschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 25.000.

Artikel 10

De vennootschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. De vennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 11

De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de vennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de vennootschap

Artikel 12

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 13

Het kantoor is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.
De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij de gecontracteerde advocaat aanwezige coderingsmogelijkheden. De vennootschap is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

Artikel 14

Het kantoor zal gelden ten behoeve van de cliënt laten ontvangen door de ‘Stichting Derdengelden Schouten Legal’. Het kantoor bevordert dat aan de cliënt toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden doorbetaald. Door het verstrekken van de opdracht verleent de cliënt reeds nu toestemming de door het kantoor en/of voornoemde Stichting ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de cliënt op basis van verzonden declaraties aan het kantoor verschuldigd is. Het kantoor en/of voornoemde Stichting is geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de cliënt zijn ontvangen.

Artikel 15

Na het beëindigen van onze werkzaamheden zal het dossier worden gesloten en gearchiveerd. De bewaartermijn die wij hanteren is 5 jaar.

Artikel 16

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. De Rechtbank te Breda is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de vennootschap en de opdrachtgever, een en ander voorzover enige dwingende rechtelijke bepaling geen andere bevoegde (rechtelijke) instantie aanwijst.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden